Bookmark

Statuten Chiro Sint-Jef Willebroek informeert haar vrijwilligers via haar site (http://sintjef.be)
Chiro Sint-Jef Willebroek brengt haar vrijwilligers op de hoogte van de volgende zaken:


1. Sociale doelstelling van Chiro Sint-Jef Willebroek
Chiro Sint-Jef Willebroek heeft als sociale doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van Chiro Sint-Jef Willebroek
Chiro Sint-Jef Willebroek is een feitelijke vereniging.
Naam verantwoordelijke(n) van de groep:
Groepsleiding: Nick Aerts, Willem Thielemans
Volwassen Begeleider: Kris Aerts

3. Elke vrijwilliger van Chiro Sint-Jef Willebroek (zowel bestuursleden als gewone leden) is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (of: het maximumbedrag dat je kan terugtrekken van de verzekering).
Burgerlijke aansprakelijkheid (per gebeurtenis)
- Lichamelijke schade: 500 000 000 BEF (of 12 394 676,24 EUR)
- Materiële schade: 25 000 000 BEF ( of 619 733,81 EUR) inbegrepen deze veroorzaakt door brand, ontploffing, rook en water ten belope van maximum 10 000 000 BEF (of 247 893,52 EUR)
Lichamelijke ongevallen
- Medische kosten ten belope van 1 x barema A.O. beperkt per slachtoffer tot maximum 300 000 BEF (of 7 436,80 EUR)
Met inbegrip van:
- tandprotese ten belope van 40 000 BEF (of 991,57 EUR) met een maximum per tand van 14 000 BEF (of 347,05 EUR)
- verzorging in het buitenland ten belope van maximum 150 000 BEF (of 3 718,40 EUR)
- begrafeniskosten ten belope van maximum 75 000 BEF (of 1 859,20 EUR)
- kosten niet bepaald door de A.O.-tarieven tot maximum 5 000 BEF (of 123,95 EUR)
- opzoekings- en repatrieëringskosten ten belope van 100 000 BEF (of 2 478,93 EUR)
- overlijden per slachtoffer 200 000 BEF (*) (of 4 957,87 EUR)
- blijvende invaliditeit per slachtoffer 500 000 BEF (*) (of 12 394,68 EUR)
(*): of Koninklijk Besluit 1934 voor het technisch onderwijs
Rechtsbijstand 200 000 BEF (of 4 957,87 EUR)


4. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (volgens artikel 458 van het Strafwetboek)
Chiro Sint-Jef Willebroek verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.
Meer info via http://sintjef.be